แมคฟิว่า ให้วิสัยทัศน์ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีสมาร์ทเคน


รัชชต เศรษฐ์วรเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่ได้นำ SMARTKEN “แบบทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านดิจิทัล” เข้ามาให้บริการในประเทศ่ไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (Global Standard) และมีการใช้อยู่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี สามารถวัดทักษะด้านดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งระบบ Android, iOS, Unity, Swift และระบบอื่นๆ ที่กำลังพัฒนาในอนาคต

แมคฟิว่า ให้วิสัยทัศน์ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีสมาร์ทเคน

SMARTKEN “แบบทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านดิจิทัล” เอื้ออำนวยความสะดวกโดยผู้สอบสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และเลือกวันเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสะดวก ทั้งนี้ สมาร์ทเคน ประกอบด้วยชุดแบบทดสอบทั้งสิ้นกว่า 5,000 ชุด จึงทำให้ผู้สอบไม่สามารถคาดเดาคำถามได้ พร้อมระบบจับเวลาในการทำแบบทดสอบอย่างเคร่งครัด โดยผู้สอบมีเวลา 2 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ 200 ข้อ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนก็สามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านดิจิทัล และหรือทักษะด้านการเขียนโปรแกรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Thailand 4.0 ทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรธุรกิจต้องการคนพันธุ์ดิจิทัลที่มีความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นทักษะด้านดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานยุคปัจจุบัน ที่สำคัญที่สุดแบบทดสอบดังกล่าวสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของผู้สอบในทักษะแต่ละด้านได้จากผลคะแนนที่ออกมา

การวิเคราะห์และประเมินผลแบบ Real–Time โดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจแบบทดสอบ จากข้อสอบผ่านระบบออนไลน์จำนวน 200 ข้อจะถูกประเมินออกมาเป็นทักษะทั้งหมด 7 ด้านดังต่อไปนี้ ทักษะการเรียกใช้โปรแกรม Application Programming Interface (API), ทักษะการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม (Debug), ทักษะการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Server), ทักษะการออกแบบ UX/UI, ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Dev Language), ทักษะการใช้งานแอปพลิเคชัน (App Rules) และทักษะด้านอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (Hardware)