การอบรมเรื่อง แสงสว่างพื้นฐาน


การอบรมเรื่อง แสงสว่างพื้นฐาน โดยสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)  ร่วมกับบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 26 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมเรื่อง แสงสว่างพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ปัจจุบันมนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้ทดแทนแสงธรรมชาติ มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง (จนบางครั้งเกินความจำเป็น) อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างที่ดีต้องทำให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่ดี ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแสงและสามารถออกแบบให้มีคุณภาพเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับความสว่าง) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความสวยงาม) ส่วนผู้ใช้งานต้องตระหนักถึงความสำคัญ เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ดังนั้น สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “Lighting Awareness” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแสงสว่าง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แสงสว่าง รวมทั้งการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ระบบการส่องสว่างที่มีคุณภาพ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 • 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.30 – 12.00 น.
  • ความหมายและความสำคัญของแสงสว่าง
  • คุณสมบัติที่สำคัญของแสง
 • 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 16.00 น.
  • ปริมาณทางแสงและหน่วยวัด
  • หลอดไฟชนิดต่างๆ
  • ชนิดของโคมไฟและคุณลักษณะที่สำคัญ
 • 16.00 – 16.30 น. (ถาม – ตอบ)
รับจำนวน : 50 ท่าน
วิทยากร : คุณวีรพล เอาทารย์สกุล เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)
อัตราค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สมาชิก 2,140 บาท
บุคคลทั่วไป 2,675 บาท*ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายการ ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 10,700 บาท (จากปกติ 12,500 บาท)

 • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง / วุฒิบัตร

 

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
เช็ค : สั่งจ่ายในนาม “สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย”
โอนเข้าบัญชี :

ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9
ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0