ดาว ประเทศไทย เผยความสำเร็จ “ห้องเรียนเคมีดาว” ประจำปี 2561


กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขยายผลการถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” สู่บุคลากรครูจากทุกภูมิภาคกว่า 400 คน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของดาว ประเทศไทยในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วไป

ดาว ประเทศไทย เผยความสำเร็จ “ห้องเรียนเคมีดาว” ประจำปี 2561

ในปี พ.ศ. 2561 โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ได้เดินทางร่วมกับขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพิ่มเติมแก่ครูใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ระยอง พิจิตร อุบลราชธานี สระแก้ว และกระบี่ โดยมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 445 คน ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ชุดอุปกรณ์ทดลองในเรื่องต่างๆ