งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์ สำหรับระบบไฟฟ้า


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์ สำหรับระบบไฟฟ้า (Risk and Asset Management in Electric Power System) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยมอบหมายให้บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาในครั้งนี้

 

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการไปสู่ลูกค้าและสามารถให้ข้อมูลการดำเนินการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ส่งผลให้สามารถสร้างคุณค่าสูงสุดจากสินทรัพย์ด้วยการจัดกระบวนการที่เหมาะสมครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การจัดหา การก่อสร้าง การปฏิบัติการการบำรุงรักษา รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ

โดยทั่วไปสำหรับองค์กรขนาดใหญ่แล้ว อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA หรือ Return on Assets มักมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจุดอ่อนในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพท์ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามระยะเวลาโดยไม่คำนึงถึงสภาพของสินทรัพย์ ทำงานแบบแยกส่วนหรือแบบเฉพาะกิจ ขาดการตัดสินใจร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การบำรุงรักษาส่วนใหญ่มักกำหนดด้วยปริมาณงานและอื่นๆ จึงจึงเป็นต้องมีการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการการบำรุงรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาพัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อลดการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลักวิชาการ ทวนสอบได้สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง

ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า” นี้ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน PASS55 ISO55000 การบริหารทรัพย์สินที่ดีจะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุน เกิดความคุ้มค่า ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้งานสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้าให้กับผู้สนใจ ผู้บริหาร ตลอดจนวิศวกร หรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
  2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
  3. สามารถนำแนวคิด วิธีปฏิบัติ และความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหารในองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายในด้านการวางแผน และการบริหารจัดการทรัพย์สินภายในองค์กร
  2. วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และบำรุงรักษา
  3. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม ในด้านการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า

สนใจรายละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / คุณศิริภักดร์)
E-mail : seminar@greennetworkseminar.com และ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/asset