สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14


วิสัยทัศน์ผู้ว่าการ : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีภารกิจสำคัญคือ การจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจการตามภารกิจดังกล่าวมาโดยตลอด และดำเนินกิจการที่นอกเหนือภารกิจอีกมากมาย ทำให้ PEA เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศและในระดับภูมิภาค

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14

ตลอดระยะเวลา 58 ปีที่ก่อตั้งมา PEA มีผู้ว่าการมาแล้ว 13 คน และเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง สมพงษ์ ปรีเปรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คนที่ 14 Interview ฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้ว่าการคนใหม่เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีภารกิจสำคัญ ด้วยวิสัยทัศน์ผู้ว่าการคือ “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
สำหรับนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์กรนั้น ยึดนโยบาย KEEN 14 นั่นคือ Keep Improving Existing Business, Enhance New Business, Employ Innovation and Technology, Nourish Human Resource หรือ สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

1. สานงานเดิม (Keep Improving Existing Business) : ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร และสานนโยบายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้วยการพัฒนาระบบไฟฟ้าและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลักของ PEA แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

KE1 : Grid Excellence ยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงจากบุคคลที่สาม (Third Party Access) และการผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ รวมถึง Prosumer พร้อมทั้งเร่งรัดพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับพื้นที่สำคัญ

KE2 : Smart Service พัฒนาระบบงาน เพิ่มความพึงพอใจ สร้างความผูกพันของลูกค้า มุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐาน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างทีมงานมืออาชีพ พัฒนาระบบการตลาดแบบบูรณาการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารประสบการณ์ลูกค้า

KE3 : Smart Operation เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ พัฒนากระบวนงานให้ชัดเจน ลดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วในการบริการและรองรับธุรกิจใหม่ พัฒนางานบริการลูกค้าโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน
KE4: Smart Governance ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. เสริมธุรกิจใหม่ (Enhance New Business) : เร่งรัดพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลัก ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ดี โดยดำเนินการเองหรือร่วมลงทุนกับพัธมิตร ทางธุรกิจผ่านบริษัทในเครือของ PEA ประกอบด้วย

EB1 : Upstream Expansion ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า และขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับ Disruptive Technology

EB2 : PEA Product พัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญ เช่น การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้งาน และความต้องการภายในองค์กรผลักดันสู่ภายนอก เช่นธุรกิจ ยานยนต์ไฟฟ้า เผยแพร่มาตรฐาน PEA Standard และ PEA Product ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

EB3: Behind Meter ขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหลังมิเตอร์เพื่อให้บริการด้านพลังงาน แบบครบวงจร ด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบสื่อสารของ PEA พัฒนา Platform การให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงง่าย

3. ใช้นวัตกรรม (Employ Innovation and Technology) : พัฒนากระบวนงานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับธุรกิจที่จะเกิดใหม่ ประกอบด้วย

EI1 : Innovation Process พัฒนากระบวนการดำเนินงานที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารองค์กร และบริการโครงกร เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองในพื้นที่ที่พิเศษ และเพิ่มช่องทางการจัดหาแหล่งทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

EI2: Digital Revolution พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบงานและเครื่องวัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Big Data) แล้วนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytic and AI) รวมถึงนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในงาน เช่น PEA Energy Trading Platform

EI3 : Smart Utilization เร่งรัดพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบการติดตามประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก (Condition Based.Maintenance) ใช้นวัตกรรมพัฒนากระบวนงาน พัฒนาระบบ Smart Patrol

4. หนุนนำทุนมนุษย์ (Nourish Human Resource) : สร้างระบบงานและกลไกเพื่อนำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรพัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้ (Hard Skills) และด้านอารมณ์ (Soft Skills) ส่งเสริมการสร้างและขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น

NH1 : Smart Workforce สร้างระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และรองรับธุรกิจใหม่ ประยุกต์ใช้การประเมินผลจากเป้าประสงค์ (Objective Key Result : OKR) และสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ จัดตั้งระบบคลังนวัตกรรม (PEA Innovation Tank)

NH2 : Smart Workplace สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน และจุดประกายความคิดใหม่ในการทำงาน ริเริ่มระบบการหมุนเวียนการทำงานในระดับปฏิบัติการ

NH3 : Smart Enterprise ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลง กระจายอำนาจการบริหารสู่พื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ สร้างระบบงานรองรับการพัฒนาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

NH4 : Smart CSV ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่การร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม (Creative Share Value: CSV) โดยปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14

#Interviewบทสัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14 กล่าวถึงความพร้อมในการเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงาน IEEE PES Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 งานวิชาการและงานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ระดับโลกที่ครอบคลุมเรื่องของระบบไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา#ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #IEEE PES #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค———————————————ติดตามข่าวสาร สาระ ความรู้ ด้านไฟฟ้าและอุตสาหกรรม กับ Electricity & Industry กด 'Follow' หรือ 'ติดตาม' + ตั้ง 'See First' เห็นโพสต์ก่อนใคร และติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ www.electricityandindustry.com

โพสต์โดย Electricity & Industry เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

 

สุดท้าย คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ได้กล่าวถึง IEEE Power & Energy Society – Thailand (IEEE PES – Thailand) ซึ่งปัจจุบัน คุณสมพงษ์ รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารว่า… การทำงานให้กับ IEEE PES – Thailand ถือเป็นงาน Volunteer ซึ่งทาง IEEE PES – Thailand มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การจัดหลักสูตร Tutorial/Training Course ซึ่งหลักสูตรที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ, ระบบสะสมพลังงาน, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานจากขยะชุมชน และ Smart City & Data Center เป็นต้น มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือการบรรยายพิเศษ เช่น IEEE PES Distinguished Lecturer Program (DLP) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญของ IEEE PES จากต่างประเทศมาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ และ IEEE PES – Thailand ได้มีการให้ทุนสนับสนุนการสมัครสมาชิกสำหรับนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ IEEE PES – Thailand มีแผนที่จะดำเนินโครงการ Smart Village ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีบทความวิชาการมากมายที่เป็นความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบทความที่ใช้คำศัพท์เทคนิคเฉพาะทางที่ผู้สนใจทั่วไปเข้าใจได้ยาก ดังนั้น คุณสมพงษ์ จึงมีแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้น เผยแพร่และถ่ายทอดในแวดวงวิศวกรรม รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในรูปแบบเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมใหญ่ที่สุดในปี 2562 ของ IEEE PES – Thailand ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ การจัดงาน IEEE PES Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 เป็นการจัดงานวิชาการและงานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ระดับโลกที่ครอบคลุมเรื่องของระบบไฟฟ้าและพลังงาน ตั้งแต่ Power Generation, Transmission and Distribution, Renewable Energy รวมถึง Digital Technology ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จึงเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมงานการจัดงานดังกล่าว

สมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การศึกษา :

พ.ศ. 2527 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2552 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 วุฒิบัตร วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 60 (วทบ.60)
พ.ศ. 2560 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

การทำงาน :
เริ่มทำงานกับ กฟภ. ในปี 2527 – ปัจจุบัน

พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ และปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save