สจล. เปิดรับตรง “วิศวกรรมพลังงาน” หลักสูตรนานาชาติ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขา Energy Engineering (International Program) หรือ สาขา “วิศวกรรมพลังงาน” หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2562

สจล. เปิดรับตรง "วิศวกรรมพลังงาน" หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับสาขาวิศวกรรมพลังงาน เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการด้านพลังงาน การจัดการอาคาร วิศวกรรมโรงงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ซึ่งผสมผสานความรู้ทั้งทางด้านสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และเคมีเข้ากับการปฏิบัติทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ได้ที่ website: energyacademy.asia หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ที่ E-mail: krkiatti@kmitl.ac.th และทางโทรศัพท์ที่ Tel. +662-329-8357