วว. เสริมแกร่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ มาตรฐานสากล ครบวงจร


“อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศในอนาคต รัฐบาลมีนโยบายในการดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการลงทุน เพื่อเอื้อต่อการลงทุนที่หลากหลาย เนื่องจากในกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านั้น มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ สถานีชาร์จ ธุรกิจซ่อมบำรุง ธุรกิจซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเม็ดเงินให้ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในส่วนของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) เห็นความสำคัญในกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว กอปรกับมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยมาตรฐานสากลครบวงจร ซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม

วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 10 ปี ครอบคลุมงานวิเคราะห์ ทดสอบ ดังนี้

งานบริการสนับสนุนการออกแบบสำหรับพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (BEV และ EV-BUS) โดยการใช้ซอฟแวร์ออกแบบ (Design) วิเคราะห์ (Analysis) และจำลองสภาวะ (Simulation) ทางวิศวกรรมยานยนต์ เช่น ในด้านความแข็งแรง ความล้า การกระแทกจากการชน ปฏิสัมพันธ์ของแข็ง-ของไหล เป็นต้น รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้วยซอฟแวร์วิเคราะห์ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้สามารถออกแบบและพัฒนา ผลิตผลิตภัณฑ์ สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ไทยได้ในระดับสากล

งานทดสอบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ด้านความแข็งแรงความคงทนสำหรับตัวถังและชิ้นส่วนรถยนต์ การทดสอบความคงทนและความล้าสำหรับระบบช่วงล่าง การทดสอบเพื่อทวนสอบการออกแบบ (design validation) เพื่อประเมินความสอดคล้องกันระหว่างการออกแบบและการทดสอบขีดจำกัดด้วยภาระกรรมแบบสถิตย์ (Static loading) และแบบพลวัตร (Dynamic loading) เป็นต้น

งานทดสอบต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการทดสอบขนาดจริง (4 Post full scale vehicle test) ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาระกรรมการขับขี่บนถนน ทำให้สามารถประเมินความแข็งแรง ความคงทน อายุการใช้งาน ระยะเวลาหรือจำนวนกิโลเมตร ในการรับประกันรถยนต์หรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการออกแบบการผลิตและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

งานพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานและการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน การบำรุงรักษาของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติด้านวิชาการ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

“… จากศักยภาพในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ยานยนต์ไฟฟ้า ของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ดังกล่าว วว. เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมแกร่ง สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและมีอัตราส่วนการใช้งานสูงขึ้นด้วย เนื่องจากราคาค่าพลังงานต่ำกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องยนต์สันดาป ทั้งนี้ วว. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นเชิงรุก และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ…” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ทั้งนี้ วว. พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในส่วนภาคขนส่งของประเทศ อันได้แก่ ภาคยานยนต์ ระบบราง ทางหลวง การบิน ฯลฯ วว. ได้ให้การสนับสนุนงานบริการ งานวิจัย อย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นความสำคัญการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้นกับภาคขนส่งของประเทศในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งตระหนักถึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องด้วย เช่น ปัญหาราคาพลังงาน การจราจร การเกิดอุบัติเหตุ ฝุ่นละออง PM2.5 การแพร่ระบาดของเชื้อโรค มลพิษทางเสียง และสภาพแวดล้อม

ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านั้น ศทร. วว. มีความพร้อมให้บริการแก่ผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ จากประสบการณ์ที่ทำงานภาคสนามของ ศทร. วว. และได้ติดต่อประสานกับผู้ประกอบการ เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจประเทศเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน และในอนาคต ศทร.วว. พร้อมที่จะขยายขอบเขตงานวิเคราะห์ ทดสอบ ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการ ลดการขาดดุลการค้าที่ต้องส่งผลงานไปตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ยังต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์ของ วว. นั้น เชื่อมั่นว่าสามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหา รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2577 9000 , 02577 9143 ต่อ 201 และ 304
E-mail : anat@tistr.or.th , patcharee_a@tistr.or.th , https://www.tistr.or.th/rttc/
Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save