การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2562


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 : วันที่ 18-19 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. และรุ่นที่ 2 : วันที่ 26-27 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้วิศวกรที่ทำงานเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิทยาการด้านอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้อาคารผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงที่มาของการกำหนดระยะห่างที่ตั้งของอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ประกอบระบบ รวมทั้งการเดินสายสัญญาณ เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดการทำงานผิดพลาด (Fault Alarm) นอกจากนี้จะเป็นการเสริมทักษะในด้านการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งเสร็จ รวมทั้งการทดสอบระบบและอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน วสท. และสภาวศิ วกร รวมทัง้ การฝกึ ภาคปฏิบัติในการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการนำไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 2. เพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
 2. วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความปลอดภัย
 3. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
 4. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 5. บุคคลทั่วไป และนิสิต/นักศึกษา

คณะวิทยากร

 • ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
 • สวง กิตติสิริพันธุ์
 • พิชญะ จันทรานุวัฒน์
 • สุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

กำหนดการ

วันที่ 1

รุ่นที่ 1 : วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  |  รุ่นที่ 2 : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

09.00 – 12.15 น. ข้อกำหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน วสท. วิทยากรโดย ผศ.ถาวร อมตกิตติ์

 • การจัดการและการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย
 • อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • แผงควบคุมและไฟฟ้าในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบและการติดตั้ง
 • แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่
 • การตรวจสอบระบบ

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 16.30 น. เทคนิคการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย พิชญะ จันทรานุวัฒน์

 • การลุกลามของเพลิงไหม้และกรณีศึกษา
 • การคำนวณเวลาในการอพยพและการตรวจจับเพลิงไหม้
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • พฤติกรรมมนุษย์ในเหตุเพลิงไหม้

 

วันที่ 2

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  |  รุ่นที่ 2 : วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

09.00 – 12.15 น. การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย สวง กิตติสิริพันธุ์

 • แผงควบคุมระบบและอุปกรณ์ประกอบในการควบคุม
 • การปรับตั้งและกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบที่แผงควบคุม
 • การเลือกใช้และการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า
 • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจรสัญญาณ
 • การปรับตั้งการทำงานระบบด้วย Input/Output Matrix

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 16.30 น. การตรวจสอบ การทดสอบ และการดูแลรักษาตามมาตรฐาน วสท. และประมวลหลักปฏิบัติฯ สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย สุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

 • การตรวจสอบและทดสอบระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จ
 • การทดสอบประจำเดือนและประจำปี
 • การดูแลรักษา เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอาคาร
 • การทดสอบแผงควบคุมระบบและอุปกรณ์ประกอบ
 • การดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเหตุ

จำนวนรับ

รับจำนวน 80 คน

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก วสท.

 • ปกติ 4,000 บาท/คน
 • ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 ม.ค. 62 3,600 บาท/คน

ประเภทข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

 • ปกติ 4,500 บาท/คน
 • ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 ม.ค. 62 4,000 บาท/คน

*หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่ Fax No. : 0-2184-4662
 5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
   *หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
 6. กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท. จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)
 2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างแต่ 100 คนขึ้นไปต้องจัดอบรมให้กับลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 E-Mail : eit@eit.or.th เว็บไซต์ : www.eit.or.th


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save