การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา


สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา (Underground Cable System: Design, Construction, Installation, Testing, and Maintenance” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาในระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในงานระบบสายไฟฟ้าใต้ดินจากการไฟฟ้า มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ IEEE Power & Energy Society-Thailand ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 094-871-4422 หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียน online ได้ที่ www.pen-th.com