อาเซียนร่วมหารือ ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาค


เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจาก 10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานตัวแทนภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงคุณภาพ ภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการศึกษา 5 ปีของสำนักเลขาธิการอาเซียน

อาเซียนร่วมหารือ ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาค

การฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรและแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและการบริการแบบใหม่ในอนาคต และเป็นเครื่องการันตีว่านักเรียน นักศึกษาที่จบด้านอาชีวศึกษาจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถมีอาชีพการงานที่ดีและเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหุ่นยนต์หรือระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ดร.อาลาดิน รีโล รองเลขาธิการด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน เน้นย้ำในการประชุมเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 ถึงความสำคัญที่จะผลักดันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาให้สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้ ดร.อาลาดิน รีโล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคีความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนและทุกประเทศ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ จากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอาชีวศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน

แรงงานอุตสาหกรรม

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะทำงานภูมิภาคด้านความร่วมมือของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากภาครัฐ ภาคเอกชน สภาหอการค้าจาก 10 ประเทศอาเซียน และตัวแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมหารือและระบุข้อเสนอแนะให้แก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต

ข้อเสนอแนะดังกล่าว ถูกนำมาสรุปในรูปแบบของรายงานหัวข้อ “ประเด็นในอนาคตเกี่ยวกับอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีทั้งหมด 45 ข้อ และถูกแบ่งเป็น 9 หัวข้อใหญ่ โดยมุ่งเน้นในหลากหลายประเด็น เช่น การส่งเสริมคุณภาพและความสอดคล้องของกฎระเบียบและนโยบายระบบอาชีวศึกษาและฝึกอบรม การเสริมสร้างความเป็นผู้นำของภาคธุรกิจในระบบการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของระบบการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับภาคเอกชน

นอกจากนี้บางหัวข้อยังถูกจัดให้อยู่ในหมวดประเด็นเร่งด่วน เช่น การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้สามารถขับเคลื่อนวาระด้านการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลเรื่องทักษะแรงงานออนไลน์ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับการอาชีวศึกษา

การฝึกทักษะ ช่างฝีมือ

คณะทำงานภูมิภาคด้านความร่วมมือภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเรียกร้องให้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนริเริ่มการทำรายงาน “ประเด็นในอนาคตเกี่ยวกับอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน” ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนริเริ่มหรือต่อยอดการปรับโครงสร้างระหว่างตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถหารือและหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลำดับความสำคัญหัวข้อในระบบอาชีวศึกษาของประเทศตนให้สอดคล้องกับรายงาน “ประเด็นในอนาคตเกี่ยวกับอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน”

การอ้างอิงถึงข้อปฏิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียนและการวิจัยในปัจจุบัน ส่งผลให้การประชุมหารือเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมครั้งที่ 9 ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือและทบทวนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะพร้อมระบุแนวทางและพันธมิตรที่มีแนวโน้มจะทำให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกิดขึ้นจริง

แรงงานอาชีวศึกษา

ภายหลังจากการประชุมรายงาน “ประเด็นในอนาคตเกี่ยวกับอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน” จะถูกนำเสนอให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนแม่บทการศึกษา 5 ปี ของสำนักเลขาธิการอาเซียน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 การประชุมหารือเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET) ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งโครงการฯ เป็นเสมือนเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนหัวข้อสำคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษาสำหรับผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคอาเซียน

การประชุมหารือเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 ถูกจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน สภาที่ปรึกษาเอกชนแห่งอาเซียน และโครงการ RECOTVET การประชุมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้กำหนดนโยบายอาวุโสจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงการศึกษาและแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงพาณิชย์

การฝึกทักษะแรงงาน

ภายหลังการเจรจาหารือด้านนโยบายระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน่วยงานด้านการศึกษาเชิงเทคนิคและการพัฒนาทักษะ (TESDA) ของฟิลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการ RECOTVET จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วาระการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในอาเซียน” เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับพัฒนาระบบการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายด้านทักษะของแรงงานท่ามกลางสภาวะโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save