การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย


การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักสูตรความเข้าใจในมาตรฐานของดาตาเซนเตอร์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และข้อกำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของไทย เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการสอบรับรองมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของ วสท. การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยในการเตรียมสอบรับรองมาตรฐานและเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในระบบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยนำเข้าต่างๆ ขององค์กร และองค์ประกอบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์เพื่อประกอบในการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายไทยซึ่งมาตรฐานต่างประเทศอาจไม่ควบคุมและหรือไม่ได้บัญญัติไว้

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย

วัตถุประสงค์

การนำระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้งานชนิดต่างๆ และการที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น จึงมีการจัดทำเป็นระบบดาตาเซนเตอร์ แต่ก็ยังมีความบกพร่องและไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยตรง

นอกจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT ยังต้องการระบบสนับสนุนเพื่อให้สภาพการใช้งานเหมาะสมทั้งในรูปแบบทำงานตามลำพังและรูปแบบทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งหากจัดทำระบบสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสมจะส่งปัญหาถึงการทำงาน การเก็บข้อมูล การผลิต การควบคุมความปลอดภัย การสื่อสาร การประหยัดพลังงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้งานและบำรุงรักษา

การอบรมครั้งนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานด้านดาตาเซนเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียและเกิดเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT เช่น อาคารสำนักงานโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร บริษัทด้านการเงินการลงทุน บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดาตาเซนเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์ ผู้ดูแลงานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบงาน ผู้จัดหา ผู้ดูแลอาคาร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

คณะกรรมการเทคนิคจัดทมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.

กำหนดการ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ที่อ้างอิงในปัจจุบัน และมาตรฐาน วสท. โดย ประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. พิจารณาทำเลที่ตั้งและการจัดพื้นที่ โดย เอกชัย ประสงค์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. ความพร้อมใช้งานได้และการจัดประเภท ดาตาเซนเตอร์ (MTBF, MTTR, MTPD) โดย ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. พื้นฐาน Topology N, N+1, 2N, 2 (N+1) โดย ไพศาล ไตรชวโรจน์
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. งานสถาปัตยกรรมและโยธา โดย เอกชัย ประสงค์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1 โดย ประสิทธิ์ เหมวราพรชัย และ เตชทัต บูรณะอัศวกุล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2 โดย ผศ.ชายชาญ โพธิสาร และ พัฒน์พงศ์ เพชร์แก้วณำ
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. การต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ ดาตาเซนเตอร์ โดย ผศ. ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1 โดย ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2 โดย สุรชัย อินทชื่น และ ปราการ กาญจนวตี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. ระบบปรับสภาพอากาศสำหรับดาตาเซนเตอร์ โดย ประสิทธิ์ พัวภัทรกุล
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. การป้องกันอัคคีภัยสำหรับดาตาเซนเตอร์ โดย เมธี อนิวรรตน์
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. ระบบความมั่นคงและสนับสนุนต่างๆ เช่น แจ้งเตือนน้ำรั่ว ควบคุมการเข้าออก โดย ประสบชัย จลาสุภ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบริหารดำเนินการ (DCIM) การตรวจสอบและบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ โดย ผศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ (ตัวดาตาเซนเตอร์เอง) วสท. โดย พิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดย ประสิทธิ์ เหมวราพรชัย และคณะกรรมการ
16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

จำนวนที่รับ : 25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท. 1,700 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 510
รุ้งลาวรรณ สท้านภพ
ฝ่ายวิชาการและโครงการ
E-Mail : runglawan@eit.or.th


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save