สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา และลอยน้ำ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกําาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบํารุงรักษา ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา และลอยน้ำ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา

 

วัตถุประสงค์

  • สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ แก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการ ออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้อง
  • ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ บําารุง รักษา ปัญหาอุปสรรค และเทคนิคการแก้ไขปัญหาจากกรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
  • เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้า สัมมนาทุกคนและรับทราบแนวทางในการดําาเนินการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  • ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์
  • ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/solar