หนุนน้ำมันยูโร 5 ลดฝุ่น ผลักดันรถยนต์ EV ภาษี 0%


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผย เตรียมเสนอแผนมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กระทรวงการคลังพิจารณา โดยมีประเด็นนำเสนอ 2 เรื่อง คือการส่งเสริมการใช้น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 5 และการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศให้มีการผลิตมากขึ้นและราคาถูกลง

หนุนน้ำมันยูโร 5 ลดฝุ่น ผลักดันรถยนต์ EV ภาษี 0%

โดยสำหรับเรื่องแรก การส่งเสริมน้ำมันและเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 5 ซึ่งมีค่ากำมะถัน (PPM) ลดเพลือเพียง 10 PPM หรือลดลงกว่า 80% จากน้ำมันมาตรฐานยูโร 4 ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีค่ากำมะถันอยู่ที่ไม่เกิน 50 PPM นั้น จะสามารถช่วยลดฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้สะอาดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาฝุ่นลองออง PM 2.5 ได้มากขึ้น

ในเรื่องของประสิทธิภาพการกลั่นน้ำมันยูโร 5 นั้น ยังไม่มั่นใจว่าผู้ผลิตจะสามารถผลิตน้ำมันตามมาตรฐานได้หรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้คงต้องหารือร่วมกับทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถผลิตยูโร 5 ได้ตรงตามมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่

ส่วนในเรื่องที่ 2 เรื่องการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศเพื่อให้มีการผลิตมากขึ้นและราคาถูกลง เรื่องนี้อาจกระตุ้นโดยการส่งเสริมด้วยการลดภาษีรถยนต์ EV ลงให้เหลือ 0% เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตรถยนต์ EV มากขึ้น จากปัจจุบันที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส่งเสริมการผลิตด้านด้านภาษี รถยนต์ EV อยู่ที่ 2%

อย่างไรก็ตามการผลักดันให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากยังต้องรอความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งศึกษาผลกระทบหากต้องเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากฐานการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ คงต้องใช้เวลาในการปรับตัว และหารือกับทางผู้ประกอบการด้วย