นิเทศฯ จุฬาฯ ผนึกกำลัง GlobCom และ ม. ชั้นนำจาก 15 ประเทศทั่วโลก จัดประชุมวิชาการและเวทีแข่งขันนำเสนอผลงานด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน


คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย Global Communication (GlobCom) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านการสื่อสาร Global Communication Symposium ครั้งที่ 16 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานนอกรูปแบบ หรือ Unconventional Energy เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของโลก ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตนักศึกษากว่า 100 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน 15 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านการสื่อสาร

นิเทศฯ จุฬาฯ ผนึกกำลัง GlobCom และ ม. ชั้นนำจาก 15 ประเทศทั่วโลก จัดประชุมวิชาการและเวทีแข่งขันนำเสนอผลงานด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมที่ GlobCom จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย จากการจัดประชุมวิชาการร่วมกับการแข่งขันนำเสนอผลงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อบริษัทอินนิออส (INEOS) หนึ่งในองค์กรผู้สำรวจและผลิตปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี


นิเทศฯ จุฬาฯ ผนึกกำลัง GlobCom และ ม. ชั้นนำจาก 15 ประเทศทั่วโลก จัดประชุมวิชาการและเวทีแข่งขันนำเสนอผลงานด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน


คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย Global Communication (GlobCom) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านการสื่อสาร Global Communication Symposium ครั้งที่ 16 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานนอกรูปแบบ หรือ Unconventional Energy เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของโลก ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตนักศึกษากว่า 100 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน 15 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านการสื่อสาร (more…)