องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังกลุ่มมิตรผล จัดพิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิต


พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยกลุ่มมิตรผลนำโดย อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผจูั้ดการใหญ่ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) นำโดยประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ จับมือ 8 องค์กรชั้นนำร่วมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)” ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เพลินจิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผนึกกำ ลังกลุ่มมิตรผล จัดพิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิต