งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019 ผลักดันผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต


“อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019” (INTERMACH & SUBCON Thailand 2019) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เปิดตัวยิ่งใหญ่ (8 พฤษภาคม 2562) พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019 ผลักดันผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงาน อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 12,000 แบรนด์ 45 ประเทศมาจัดแสดง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับยูบีเอ็ม เอเชีย(ประเทศไทย) และเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนโยบายที่มุ่งมั่นยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019

งาน “อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2019” ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและตอบโจทย์ภาคเอกชนที่กาลังมองหาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแข่งขันได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่อนาคต งานนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำมารวมไว้ในงานเดียว และเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ได้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพร้อมรองรับการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

สำหรับงานซับคอนไทยแลนด์ 2019 (SUBCON THAILAND 2019) ในปีนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 13 แล้ว โดยยังคงมุ่งเน้นแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต และการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทผู้ซื้อจากทั่วโลก รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาคการผลิต

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019

โดยการจัดงานฯ นอกจากจะให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เข้มแข็งและมีแรงงานทักษะสูงแล้ว ในปีนี้ยังได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน – ศูนย์ซ่อมบารุง ยานยนต์สมัยใหม่ เครื่องมือ – อุปกรณ์การแพทย์ – ระบบอัตโนมัติ – หุ่นยนต์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลักอีก 3 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนา การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยคาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 25,000 คน มีมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนไม่ต่ากว่า 14,000 ล้านบาท และเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 8,000 คู่ จากบริษัทผู้ซื้อ 30 ประเทศทั่วโลกจำนวน 400 บริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานบีโอไอต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อินเดีย เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน และอเมริกา เป็นต้น โดยเฉพาะสำนักงาน บีโอไอ ณ กรุงปารีส ได้นำบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานจากทั่วโลกจานวน 34 บริษัทมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019

งานซับคอนไทยแลนด์ 2019 ยังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงผลงานและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตเข้าด้วยกัน รวมถึงพื้นที่แสดงศักยภาพการผลิต โดยฝีมือคนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การแสดงนวัตกรรมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การแสดงสายการผลิตแบบ 4.0 จากสมาคมเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) นอกจากนี้ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด นำเครื่องจำลองการฝึกบิน หรือไฟล์ท ซิมูเลเตอร์ และบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จากัด เครื่องบินเล็กไจโร คอปเตอร์ แบบ 2 ที่นั่งผลิตโดยฝีมือคนไทย มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตกว่า 80 หัวข้อ อาทิ อากาศยานและศูนย์ซ่อมบารุง (Aerospace & MRO Summit Bangkok 2019) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 ร่วมกับ ABE (Advance Business Events) ผู้จัดงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจด้านอากาศยานและซ่อมบารุงรายใหญ่จากประเทศฝรั่งเศส การสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด CLMV เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นต้น

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริหาร บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า งาน INTERMACH และ MTA 2019 เป็นแพลตฟอร์มงานอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีการจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากการผลิตอย่างชาญฉลาด พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติที่แม่นยา ผ่านการนำเสนอเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้าสมัย โดยงานในปีนี้จะนำเสนอภายใต้ธีม ‘โซลูชั่นการผลิตการเชื่อมต่ออัจฉริยะ’ (Connecting Intelligent Manufacturing Solutions) โดยตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงานในปีนี้ มีผู้ประกอบการจากกว่า 12,000 แบรนด์ 45 ประเทศเข้าร่วม และมีประเทศผู้ผลิตนำผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบพาวิลเลียนจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน และจีน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการสาธิตระบบการผลิตอัจฉริยะ ที่รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตจากแบรนด์ชั้นนำในโซน (RO) Bots Hub ที่จัดมาแสดงแบบเต็มรูปแบบให้เห็นถึงทางานร่วมกันด้วยซอฟท์แวร์ที่ออกแบบใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับไลน์การผลิตและเครื่องจักรที่มีอยู่ต่างชนิดได้อย่างลงตัว และ โซนจัดแสดง โชว์เคสนวัตกรรมอัตโนมัติ คิดค้นและออกแบบโดยบริษัทคนไทยที่ได้รับฉายาว่า ไอรอนแมนเมืองไทย จาก บริษัทโรบอทซีสเต็ม Demonstration and Innovation center ผู้เข้าชมงานจะสามารถทดลองใช้โปรแกรมให้หุ่นยนต์ทางานร่วมกับเครื่องคุมอัตโนมัติเพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่เชื่อมโยงเครื่องจักรให้ทางานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โชว์การทางานแบบเรียลไทม์ตั้งแต่สร้างภาพไปจนถึงโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ โดยบริษัท เจอแรงการ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งยังมีผู้ร่วมงานยังมีโอกาสอัพเดตแนวโน้มอุตสาหกรรม จากการประชุมสัมมนาที่สำคัญและยังมีไฮไลท์การแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ อีกด้วย

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2019

โดยไฮไลท์พิเศษในปีนี้ คือ Smart Manufacturing Showcase ที่ผู้ร่วมงานสามารถทดลองโปรแกรมหุ่นยนต์ และเรียนรู้ไปกับ Professional Learning Community (PLC) ด้วยตัวเองเพื่อทำความเข้าใจความสำคัญของเครือข่ายการสื่อสารอุตสาหกรรม (PROFINET) และ IoT ที่จะแสดงการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมต่อด้วยเลเซอร์การควบคุมแรงในการเจียรและการขัดและอื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงานยังมี INTERMACH FORUM ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ AI ที่จะมีผลต่อการผลิตของโรงงานโดยอุตสาหกรรม AI ชั้นนำ และการสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกภาคส่วนกว่า 80 หัวข้อที่ครบถ้วนมากที่สุดตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งถือว่าการจัดงานซับคอนไทยแลนด์คู่ขนานกับงานอินเตอร์แมคเป็นการผนึกกาลังสำคัญเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมและ ครอบคลุมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

สำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน “อินเตอร์แมค- ซับคอนไทยแลนด์ 2019” (INTERMACH & SUBCON Thailand 2019) ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับงาน MTA 2019 สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save