งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Power System Protection: Theory and Case Studies) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยมอบหมายให้บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาในครั้งนี้

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา

หลักการและเหตุผล

งานวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า นับเป็นหัวใจสำคัญของการ จ่ายไฟฟ้า เป็นตัวกำหนดความปลอดภัย ความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนกิจการในทุกๆ ด้าน ความผิดปกติต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย หรืออุปกรณ์ป้องกันทำงานผิดพลาด ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายไฟฟ้า และทำให้เกิดการสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การไฟฟ้าหรือผู้ผลิตแต่ละรายมีปรัชญาการป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคของตนเอง ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามล้วนมีวัตถุประสงค์ให้การป้องกันระบบไฟฟ้ามีการประสานการทำงานเหมือนกัน นั่นคือการจำกัดบริเวณและเวลาของฟอลต์ในการสร้างความปลอดภัย มั่นคงของการจ่ายไฟ ในปัจจุบันการควบคุมป้องกันและการสั่งการของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ที่มี การใช้พลังงานหมุนเวียนสูงจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า ข้อจำกัดในการช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ความแปรปรวนของพลังงานหมุนเวียนและความหลากหลายในลักษณะของระบบใหม่ จึงจำเป็นจะต้องมี แนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society-Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจกรรมพลังงาน ด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบควบคุม และป้องกันระบบไฟฟ้าและงาน ภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า
  2. เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคน
  3. รับทราบแนวทาง เทคนิค การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งใน ภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA
  2. อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)”

 

สนใจรายละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / คุณศิริภักดร์)
E-mail : seminar@greennetworkseminar.com และ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://greennetworkseminar.com/relay