กองทัพเรือ ร่วมกับ กฟผ. สานต่อโครงการบ้านปลา


กองทัพเรือ ร่วมกับ กฟผ. สานต่อโครงการบ้านปลา วางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลบริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ชุด โดยมีนายทหารและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน ทั้งนี้โครงการบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เป็นโครงการที่ กฟผ. จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กองทัพเรือ ร่วมกับ กฟผ. สานต่อโครงการบ้านปลา

โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ดำเนินโครงการ กฟผ. ได้วางปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประมงพื้นบ้าน